Potwierdzenie zamówienia

Dzięku­je­my za złoże­nie zamówienia! Jeśli zamówie­nie zostało złożone w dniu roboczym do godz. 14.30, zostanie ono zre­al­i­zowane jeszcze tego samego dnia. Zamówie­nie złożone po godzinie 14.30 oraz w week­endy i świę­ta zostanie zre­al­i­zowane w kole­jnym dniu roboczym.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z odpowiedzi­a­mi na najczęst­sze pyta­nia Pac­jen­tów (m.in. jak zamówić kuri­era, jak dostanę wynik, jak zal­o­gować się do pan­elu pac­jen­ta, czy dostanę potwierdze­nie dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um, jak pobrać prób­ki): https://www.testdna.pl/pomoc

Dane do płat­noś­ci (jeżeli wybrali Państ­wo opcję “wpła­ta na konto”): 

  • przelew trady­cyjny (zamówie­nie zostanie zre­al­i­zowane po zak­się­gowa­niu się płat­noś­ci, a jeżeli zależy Państ­wu na cza­sie — moż­na przesłać potwierdze­nie na adres biuro@testdna.pl):

Numer rachunku bankowego (mBank): 72 1140 1078 0000 2497 4300 1001

Odbior­ca: testD­NA, ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katowice

Tytuł/opis przelewu: imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej test oraz rodzaj badania

Kuri­era po odbiór próbek moż­na zamówić na stron­ie www.testdna.pl/kurier

 

Z pozdrowieni­a­mi

Zespół testD­NA


Mają Państ­wo pra­wo do rezy­gnacji z zamówionego zestawu w ciągu 14 dni. Wzór odstąpi­enia od umowy zna­j­du­je się poniżej:

https://sklep1.testdna.pl/wp-content/uploads/2016/09/Odstapienie_od_umowy_testDNA.pdf