Pewne i dyskretne badania DNA w Państwa mieście

Sko­ro zde­cy­dowali się Państ­wo odwiedz­ić naszą stronę inter­ne­tową oznacza to, że zależy Państ­wu na pewnym bada­niu DNA. Dla nas także pewność wydanego rezul­tatu jest kwest­ią kluc­zową. Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku i do tej pory żaden wydany przez nas wynik nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Jako jed­ni z nielicznych wykonu­je­my anal­izy ojcost­wa na 24 mark­er­ach DNA, co aż 1000 krot­nie pod­nosi wiary­god­ność wyniku w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów DNA. Co więcej reg­u­larnie pod­da­je­my się też zewnętrznym kon­trolom lab­o­ra­to­ryjnym, uzysku­jąc cer­ty­fikaty niezbędne do wykony­wa­nia badań DNA.

 

Jakie badania mogą Państwo u nas wykonać?

Spec­jal­izu­je­my się w wykony­wa­niu testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo zarówno dla potrzeb osób pry­wat­nych jak i sądów, detek­ty­wów i proku­ratu­ry. Rozwój lab­o­ra­to­ri­um a także sze­ro­ka sieć part­nerów pozwala nam również pro­ponować Państ­wu wysok­iej jakoś­ci bada­nia medy­czne, oparte na czułej metodzie gene­ty­cznej. Od niedaw­na przy lab­o­ra­to­ri­um testD­NA funkcjonu­je też porad­nia gene­ty­cz­na. Porady udzielane są pac­jen­tom oso­biś­cie oraz przez telefon.

 

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji i bezpieczeństwie?

Zan­im pode­jmiecie Państ­wo decyzję o wyko­na­niu bada­nia DNA zapewne zas­tanaw­ia­cie się, czy przy tego typu usłudze moż­na zachować dyskrecję? Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak waż­na jest ona dla naszych pac­jen­tów. Dlat­ego też mamy bard­zo dobrze dopra­cow­ane pro­ce­dury ochrony danych osobowych oraz umożli­wiamy przeprowadze­nie bada­nia anon­i­mowo. Dzię­ki temu mogą Państ­wo uzyskać pewny wynik i jed­nocześnie zachować dyskrecję, na której tak bard­zo Państ­wu zależy. Więcej na tem­at tego, jak chron­imy infor­ma­c­je o naszych pacjentach …

.

Zlece­nie bada­nia u nas da Państ­wu również bez­pieczeńst­wo. Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pobra­nia próbek przez lekarza lub pielęg­niarkę w najbliższym lokalnym odd­ziale. Ci z Państ­wa, którzy zde­cy­du­ją się na samodzielne pobranie próbek również mogą być spoko­jni. Obję­ci są Państ­wo bezpłat­nym ubez­piecze­niem na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek (wymazów z policz­ka), co daje możli­wość wyko­na­nia drugiej anal­izy za dar­mo (w sytu­acji, gdy po anal­izie pier­wszych próbek nie będzie moż­na wydać jed­noz­nacznego wyniku).

Sko­ro mowa o bez­pieczeńst­wie warto też pod­kreślić, że w przy­pad­ku tes­tu ojcost­wa przy wyniku wyk­lucza­ją­cym pokrewieńst­wo, zawsze wykonu­je­my jeszcze raz całe badanie z drugiej prób­ki, aby zapewnić Państ­wu mak­si­mum pewnoś­ci otrzy­manego wyniku. Stupro­cen­towa wiary­god­ność wydawanych wyników jest dla nas pri­o­ry­tetem. Więcej na tem­at jakoś­ci naszych badań…